คอมพิวเตอร์-วิทยาศาสตร์ข้อมูล คืออะไร

วิทยาศาสตร์ข้อมูลคือ การจัดเตรียมข้อมูล

การนำเสนอข้อมูล,การวิเคราะห์ และการดูแลรักษาข้อมูลด้านสารสนเทศ ซึ่งเป็นการนำกลวิธีทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับ data โดยอาศัยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์เข้าช่วย

วิทยาศาสตร์ข้อมูลเหมือนเป็นเทคโนโลยีใหม่ เพื่อนำมาจัดการกับข้อมูลที่เพิ่มขึ้น เป็นการวิเคราะห์หรือสืบค้นถึงความหมายของข้อมูลด้านสารสนเทศ และผู้ที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลเราจะเรียกว่า data scientist 

บุคคลนี้มีหน้าที่เก็บรวมรวมข้อมูลที่มาจาก โปรแกรมประมวลผลด้านด้านสถิติและ machine learning  เพื่อนำมาสรุปเป็นแนวโน้มในเรื่องที่สนใจ การวิเคราะห์ข้อมูลยังสามารถใช้ อัลกอริทึมของ machine learning เข้ามาทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าในอนาคตได้ 

ดังนั้นวิทยาศาสตร์ข้อมูลก็คือ การประมวลผลเกี่ยวกับข้อมูล, การวิเคราะห์,การกรองข้อมูล ด้วยวิธีการด้านสถิติ และการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ ทำให้ศาสตร์ด้านนี้เป็นการรวมกันของศาสตร์สามด้าน คือ คณิตศาสตร์,สถิติและ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์ข้อมูล ถูกนำมาใช้กับงานด้านต่างๆ ทั้งอุตสาหกรรมเชื้อเพลิง, หรือระบบไฟฟ้า บริษัทอาจต้องการข้อมูลเพื่อนำมาตัดสินใจปรับปรุงด้านธุรกิจ  นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจะจัดการกับ data เพื่อช่วยเหลือบริษัทในการตัดสินใจ โดยการขับเคลื่อน data ที่มีขนาดใหญ่ นอกจากนี้ในงานด้านอุตสาหกรรมโรงงาน,อุตสาหกรรมด้านสุขภาพก็ใช้ วิทยาศาสตร์ข้อมูลเช่นกัน  

บทบาทของนักวิเคราะห์ข้อมูล มีโอกาสจะเติบโตด้านสายอาชีพมากกว่า 650 เปอร์เซ็นต์นับตั้งแต่ปี 2012 และคาดว่าจะมีงานด้านนี้ มากกว่า 11.5 ล้านรายการภายในปี 2026 

หน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 

พวกเขามีหน้าที่จัดการข้อมูลทั้งแบบที่เป็นโครงสร้างและไม่เป็นโครงสร้าง ข้อมูลแบบที่ไม่เป็นโครงสร้างก็คือข้อมูลดิบที่จะต้องผ่านการประมวลผลในขั้นต้น,การทำความสะอาด,การจัดหมวดหมู่ให้เป็นกลุ่มข้อมูลเดียวกัน โดยเขาเหล่านั้นจะมีหน้าที่จัดการข้อมูลให้เป็นระบบระเบียบ และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ด้วยวิธีการทางสถิติ 

เรายังสามารถนำวิธีการทางสถิติเหล่านี้มาบรรยาย,นำเสนอ และตั้งสมมติฐานจากข้อมูล และนำไปสู่การใช้งาน machine learning ในขั้นที่ซับซ้อนต่อไป 

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจะนำเครื่องมือที่มีอยู่มาใช้เพื่อลดข้อมูลที่ซับซ้อน โดยใช้ภาษาโปรแกรมอย่าง sql, hadoop, weka ,R และ python ซึ่งหาผู้ประกอบอาชีพมีความเชี่ยวชาญจะรับงานเป็นที่ปรึกษาให้บริการใหญ่ๆ ได้ เช่นในบริษัทด้าน netflix , Google and Amazon ยังต้องการนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเก่งๆ เพื่อให้คำแนะนำแก่พนักงานในฝ่ายอื่นๆ 

ซึ่งอาจจะนำเสนอข้อมูลในรูปภาพ เพื่อความสวยงามหรือเพื่อให้เห็นความแตกต่างของข้อมูลอย่างชัดเจน 

การแก้ปัญหาด้วยวิธีการของวิทยาศาสตร์ข้อมูล

ในการทำงานจริง ขั้นตอนแรกของการแก้ปัญหาคือ การทำความสะอาดข้อมูล-การเตรียมการประมวลผล เมื่อนักวิทยาศาสตร์จัดการกลุ่มของข้อมูลที่หลากหลาย ให้เป็นระบบระเบียบ,กำจัดข้อมูลขยะ เพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์ต่อไป 

ซึ่งศาสตร์ด้านนี้มีบทบาทกับวงการคอมพิวเตอร์ –IT อย่างจริงจังใน 4-5 ปีมานี้เอง 

 

สนับสนุนโดย ทดลองเล่นบาคาร่าออนไลน์ฟรี